สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดตรวจประเมิน WFME หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการตรวจประเมินนำโดย อ. พญ.อุษา ศิริบุญฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญอาจารย์แพทย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการประเมิน

Read More

วันที่ 1 เมษายน 2562 ปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 รุ่นที่ 19 และต้อนรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 22 “ก้าวแรก แรกก้าว”

Read More

คณะตรวจเยี่ยมจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รับประเมินสถาบันฝึกการอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ อาคารผู้ป่วยนอก

Read More

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี

Read More

>>รับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2562 รอบ 2<<

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

Read More